Slogan:

Sú rôzne obchody na Slovenku, sú na každom mieste ...
Ale len jedno centrum elektronického obchodu www.old.market.sk

Spoločnosť Market.sk nie je Vaša konkurencia, ale reklamný partner Slovenského internetu a to už 10 rokov.
Pri tejto príležitosti bolo opätovne sprístupnená reklamná plocha pre komerčné firmy zo Slovenska.
Market.sk nie je katalóg, či zoznam firiem, u nás jednoducho získavate reklamný web priestor, poprípade doménu v tvare www.niečo.market.sk – a mail nieco@market.sk.

U nás máte záruku prestížnosti doménového mena a prvých miest vo vyhľadávačoch v zóne SK.
Web portál market.sk. nepotrebuje reklamu, my ju aj ponúkame v print médiách Marketsk.sk. Tento inzertný časopis získava každá firma na Slovensku a to zadarmo, ak ho ešte nedostáva Vaša firma, stačí len požiadať a každé dva týždne ho máte v pošte. Taktiež všetky inzertné noviny dostavajú aj zákazníci, ktorí nakupujú cez portál Merket.sk.
Sme zameraní len na vás a na vašich zákazníkov.
Táto ponuka je opätovne limitovaná do vyčerpania lukratívnych slov a reklamnej plochy na Market.sk.
Vaša firma bola oslovená vzhľadom k spojitosti s obchodnými aktivitami na Slovenskom internetovom trhu – marketu v zóne SK.

Niektoré Web stránky ( zákaznícke pod sekcie ) sú umiestnené na amerických web serveroch. Týmto sa na ňu vzťahuje prvý dodatok Ústavy USA (sloboda prejavu). Takzvane ide o americkú web stránku.
Možná propagácia ľubovoľného web žánru.
 


Všeobecné obchodné podmienky pri poskytovaní reklamy na www.old.market.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Spoločnosť Market.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom internetovej stránky market.sk a ďalších www stránok. Je oprávnená poskytovať reklamu na jednotlivých www stránkach tohto portálu a ďalších www stránkach z mediálneho portfólia podľa platnej ponuky.

1.2.Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len "objednávateľ") je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránkach z mediálneho portfólia Market.sk .

2. Zadávanie reklamy

2.1. Objednávanie

Reklama na www stránkach prevádzkovateľa sa objednáva na základe písomnej (prip. Vo forme e-mailu) objednávky so všetkými náležitosťami. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli písomného potvrdenia obidvomi stranami.

2.2. Zodpovednosť za obsah inzercie

Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsahovú stránku internetovej reklamy a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo. V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako aj za vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.

2.3. Práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo reklamu odmietnuť pokiaľ:

 • reklamný nosič nie je v súlade s technickými požiadavkami
 • jedná sa o reklamu priameho konkurenta už existujúceho objednávateľa reklamy na MARKET.SK
 • reklama je v rozpore so zákonmi SR
 • reklama nie je v súlade s dobrými mravmi prípadne ohrozuje verejný poriadok
 • reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa
 • hodnota reklamy je nižšia než minimálna výška objednávky

V prípade výskytu skutočností, oprávňujúcich prevádzkovateľa odmietnuť reklamu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa bez zbytočného meškania.

2.4. Náležitosti

Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ poskytnúť najneskôr tri pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane. Grafické reklamné prvky prijímané prevádzkovateľom pre internetovú reklamu musia plniť tieto podmienky:

 • súbor vo formáte .gif, .jpg a flash (iné formáty podľa dohody)
 • maximálna veľkosť súboru max 50 kB
 • veľkosť banneru podľa predefinovaného vzoru

V prípade, že reklamné prvky nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, prevádzkovateľ nie je povinný ich prijať.

2.5. Zmeny v reklamných kampaniach

Všetky podklady potrebné na zmenu reklamnej kampane musí zadávateľ poskytnúť najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom zmeny. Inak prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú zmenu, ktorá bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne.

3. Finančné podmienky

3.1. Cena

Cena je kalkulovaná podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Ceny uvedené v cenníku neobsahujú DPH, ktorá je účtovaná podľa platného zákona.

3.2. Fakturácia a platobné podmienky

Faktúry (daňové doklady) sa vystavujú do 15 dní po skončení kampane, prípadne do 15 dní po konci kalendárneho mesiaca. Pokiaľ reklamná kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, sú na konci každého mesiaca vystavené čiastkové faktúry na pomernú časť kampane.
Obvyklá doba splatnosti faktúr je 14 dní. V prípade oneskorenia s úhradou záväzku je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň penále 0,05% z ceny objednávky. V odôvodnených prípadoch (hlavne v prípade nových klientov) je prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti v deň zahájenia reklamnej kampane. V prípade, že platba nebude prevedená, nie je prevádzkovateľ povinný kampaň vykonať.

3.3. Storno podmienky

V prípade, že si objednávateľ praje zrušiť už potvrdenú objednávku, je povinný informovať písomne prevádzkovateľa najneskôr 14 dní pred dátumom zverejnenia inzerátu (začiatku kampane). V neskoršom termíne bude objednávateľovi účtovaný storno poplatok vo výške 100%.

3.4. Minimálna výška objednávky

Minimálna výška objednávky je 500,- Sk za mesiac. Nižší objem kampane nebude realizovaný.

4. Reklamácie

4.1. V prípade chyby na strane prevádzkovateľa, je objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny.

4.2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu.

4.3. Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú potvrdenej objednávky objednávateľa, po dobu dlhšiu než 6 hodín za deň. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom sú inzeráty objednávateľa automaticky zobrazované reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie.

4.4. Za chybu na strane prevádzkovateľa sa nepočítajú najmä výkyvy v návštevnosti jednotlivých www stránok prevádzkovateľa, ale len v prípade, že na túto skutočnosť je objednávateľ písomne upozornený (prípustná je i forma emailu) prevádzkovateľom pri potvrdení objednávky.

4.5. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu. Záväzok splatnosti je tak obmedzený len na tu pomernú časť plnenia, na ktorú nie je uplatňovaná reklamácia.

4.6. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky prevádzkovateľa voči objednávateľovi, je povinný objednávateľ uplatniť do 7 dní po doručení faktúry písomne u prevádzkovateľa.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvné strany sa zaväzujú nepodávať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, tretej osobe. Tieto Všeobecné podmienky sú platné od 1.1. 2005.

6. Formulár objednávky

 • Technické podklady
 • Banner v správnej veľkosti
 • Click Trough URL (adresa kam bude smerovať kliknutie na banner vo forme http://)
 • Alt text
 • Fakturačné údaje
 • Obchodné meno, sídlo alebo bydlisko zadávateľa
 • IČO
 • DIČ
 • Fakturačná adresa - adresa, kam má byť faktúra zaslaná
 • Kontakt
 • Kontaktná osoba
 • Telefón, fax
 • E-mail
 • Inzertné špecifikácie
 • Termín kampane
 • Objem inzercie
 • Agentúrna provízia (týka sa len agentúr)
 • Rotácia bannerov (pomer zobrazení, napr. 1:5) poprípade trvale.
 • Cena

7. Kontakt

Market.sk, Budovatelska 2, 080 01 Prešov, tel.:+421 903 040 562

shop@market.sk

Právne informácie:

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.old.market.sk (ďalej len „Stránky“). Tu uvedené právne informácie platia pre tieto Stránky a nemusia platiť a vzťahovať sa na iné webové stránky spoločnosti Market.sk (ďalej len „spoločnosť Market.sk“).

Softvér
Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia vlastnia alebo vykonávajú autorské práva k všetkému softvéru, ktorý možno získať na týchto Stránkach (ďalej len „Softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „Licenčná zmluva“, ak takáto zmluva existuje. Licenčná zmluva sa dodáva spolu so softvérom, alebo je jeho súčasťou. Softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, nie je možné nainštalovať, ak koncový používateľ nevyjadrí súhlas s Licenčnou zmluvou.
 Softvér sa poskytuje výlučne pre koncových používateľov na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia výslovne zakazujú akékoľvek reprodukovanie Softvéru a/alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto poruší Licenčnú zmluvu, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť MARKET.SK požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.
Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia ďalej výslovne zakazujú umiestňovanie Softvéru alebo kópií Softvéru na iné webové skránky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie Softvéru a vytváranie jeho kópii.
 Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia, ak vôbec ručia za Softvér, ručia iba podľa Licenčnej zmluvy. Ak nie je uvedené v Licenčnej zmluve inak, spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia vyhlasujú, že softvér poskytujú „tak, ako je“ a neposkytujú naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. Tu uvedenými výlukami nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty
Spoločnosť MARKET.SK povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, technických údajov o produktoch spoločnosti MARKET.SK, súborov, najčastejšie kladených otázok „FAQ“, pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky: 
použitie dokumentu nie je výslovne zakázané
dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené
dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný
dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv
bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný

Použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije dokumenty z týchto stránok, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť MARKET.SK požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.
Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov získaných z týchto Stránok nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webových stránok www.old.market.sk ani nijakých iných webových stránok, ktoré  spoločnosť MARKET.SK prevádzkuje, vlastní, riadi, prípadne na ktorých prevádzkovanie spoločnosť MARKET.SK udelila súhlas či licenciu iným subjektom.
 Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti MARKET.SK je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach, predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach, predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti MARKET.SK nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok ani čiastočne. Akékoľvek čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä, no nielen logá, grafické prvky, obrázky, zvuky) týchto Stránok alebo iných stránok spoločnosti MARKET.SK, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MARKET.SK.
 Spoločnosť MARKET.SK ani jej dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých na týchto Stránkach alebo v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty, informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak, ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na týchto Stránkach neposkytuje spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv.
Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám v súvislosti s použitím informácii na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.
Dokumenty a iné informácie publikované na týchto Stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti MARKET.SK môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na týchto Stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.

Hypertextové odkazy
 Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť MARKET.SK mená žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť MARKET.SK takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť MARKET.SK nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť MARKET.SK nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Hypertextové odkazy na týchto Stránkach poskytuje spoločnosť MARKET.SK výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť MARKET.SK schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.
Názvy spoločností, organizácií, produktov, udalostí a mená ľudí použité v príkladoch sú fiktívne. Akákoľvek podobnosť so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou alebo udalosťou nie je zámerná. 

Informácia o nositeľovi autorských práv
Copyright © 2007 MARKET.SK 
Autorské práva ku dokumentom a programom na týchto Stránkach vlastní a/alebo vykonáva MARKET.SK, Budovatelska 2, PRESˇOV, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.


Prečo inzerovať u spoločnosti Market.sk :

„Market.sk“ jeden z najvýhodnejších názvov na Slovensku či vo svete. Systém ponúka niekoľko výhod. Servery, ktoré sú v tomto systéme združené, nepatria v návštevnosti práve medzi TOP10, avšak reklamné plochy sú umiestnené na dobre viditeľných miestach a ľudia ich neignorujú tak, ako na serveroch s niekoľkonásobne väčšou návštevnosťou. Clickrate bannerov v našom systéme je oveľa vyššia ako na serveroch s tisíckami prístupov denne.
Naviac pristupujeme k zákazníkom individuálne a všetko je možné dohodou upraviť. Taktiež poskytujeme zľavy či reklamu zadarmo výmenným spôsobom (ľudovo „vy zobrazíte náš banner, my váš“) v prípade, ak ide o prezentáciu neziskového projektu, projektu neziskovej organizácie, fyzickej osoby či firmy s malým kapitálom. ( v súčastnoti výmenný spôsob je pre nás neprijateľný.)

V súčasnosti sú v systéme registrované tieto servery:

 • market.sk
 • alibaba.sk
 • booble.sk
 • 1000000.sk
 • burda.sk
 • bravo.sk
 • korupcia.sk
 • kreativita.sk
 • malby.sk
 • premier.sk
 • pop.sk
 • ufo.sk
 • tabla.sk

Inzerciu môžete mať zobrazenú na ľubovolnom z týchto serverov.
U serveru www.booble.sk sa zadávanie reklamy považuje pridanie linky do vyhľadávala na popredne miesto to jest na desiate až ste miesto - podľa poradia objednávok.
Objednávka sa realizuje na dvanásť kalendárnych mesiacov dopredu.
Cena za pridanie odkazu do konca roka 2006 je stanovená na 4000,-Sk za kalendárny rok.
Reklamný priestor na hlavnej stránke nie je zatiaľ možný.

Možnosti inzercie v systéme:

V súčasnosti sa reklamne bannery zobrazujú staticky to jest trvale po celu dĺžku zadaného obdobia, spravidla 30 dni. Cena za reklamu udávaná v porovnaní za kalendárny mesiac.

Full banner:
Banner zobrazený vo vrchnej časti stránok, (náhodne sa obmieňa s ďalšími bannermi umiestnenými v systéme.)
Cena: 200,- Sk

Full banner:
Banner zobrazený vo vrchnej časti stránok, - trvale po dobu jedného mesiaca.
Cena: 1100,- Sk

Extra full banner:
Banner zobrazený približne v prostriedku obrazovky viditeľnej ihneď po načítaní stránky, môže byť zobrazený len na úvodnej stránke alebo na všetkých stránkach serveru, neobmieňa sa so žiadnym iným bannerom.
Cena: 550,- Sk

Square banner:
Štvorec zobrazený na serveroch v ľavom paneli približne v prostriedku stránky, obmieňa sa s ostatnými square bannermi v systéme.
Cena: 150,- Sk

Micro button:
Malý obrázok zobrazený v ľavom paneli väčšinou v blízkosti square banneru, obmieňa sa s ostatnými micro buttonmi v systéme.
Cena: 100 ,- Sk za 1000 zobrazení banneru

Text banner:
Textová reklama o maximálnej dĺžke 355 znakov zobrazená vo vrchnej časti stránky viditeľnej ihneď po načítaní stránky, obmieňa sa s ostatnými text bannermi v systéme.
Cena: 50,- Sk za 1000 zobrazení banneru

Skyscraper:
Dlhý a tenký banner ihneď po načítaní stránky viditeľný pri rozlíšení 1024x768 a vyššom. Obmieňa sa s ostatnými skyscrapermi systému.
Cena: 500,- Sk za 1000 zobrazení banneru

Ďalšie možnosti inzercie:

Článok v magazíne:
Článok ľubovoľnej dĺžky informujúci o prezentovanom projekte alebo produkte, ktorý bude zaradený medzi klasické články. 5 dní bude viditeľný v prvých 5-tich pozíciách medzi článkami na úvodnej stránke portálu, ďalších 10 dní medzi nadpismi upozorňujúcimi na staršie články.
Cena: 500,- Sk, za každý ďalší deň medzi 5-timi najnovšími článkami + 100,- Sk

Sekcia portálu:
Odkaz na vašu stránku bude zobrazený vo vrchnej a spodnej časti každej stránky portálu medzi zoznamom sekcií (katalóg, magazín, referáty, ...). Odkaz bude prvý týždeň zvýraznený červenou farbou.
Cena: 250,- Sk za mesiac, za každý ďalší týždeň + 50,- Sk

Reklama v newsletteri - pripravuje sa :
Každý deň je na niekoľko stoviek e-mailových adries odosielaný newlsetter informujúci o novinkách na portále. V newsletteri môžete mať textovú reklamu o maximálnej dĺžke 255 znakov + adresa na vaše stránky.
Cena: 150,- Sk za 10 dní, za každý ďalší deň + 10,- Sk

Agresívnejšie formy inzercie na všetkých serveroch:

Môžeme sa dohodnúť aj na agresívnejších spôsoboch reklamy, ako sú pop-up okná, floating layer, interstitials, hi-splash, active pilot, screen a ďalšie. Keďže však ide o pomerne agresívne možnosti reklamy, umiestňujeme ich len po vzájomnej dohode a len tým inzerentom, ktorých inzerovaný produkt alebo projekt nás dostatočne zaujal.

Obmedzenia v používaní obsahu stránky

Obsah webovskej stránky, všetky autorské práva a ostatné práva duševného vlastníctva s nimi spojené patria autorovi web stránky alebo autorom obsahu. Týmto vám bolo udelené povolenie vstúpiť na stránku a vytlačiť si obsah stránky ako záznam vašej návštevy. Akékoľvek používanie stránky alebo obsahu stránky, vrátane zmien, uverejňovania, prenosu, tvorby odvodených diel, zahrnutie do inej webovskej stránky alebo reprodukovanie stránky alebo obsahu stránky (uverejnením odkazy, framingom alebo prostredníctvom inej metódy) je bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu zakázané.


Reklama

 

Slovakia suvenir

Kompletná ponuka suvenírov a darčekov na Slovensku, určených pre veľkoobchod i konečných spotrebiteľov.


Aj tu môže byť Vaša reklama alebo upútavka na tovar alebo služby

Prestížna progresývna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte...


Ponuka

 

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.

 

 

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90