Tovarové položky z nášho shopu:

Aplikačné programové vybavenie

Aplikačné programové vybavenie pre rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie.

Sme jedným zo servisných partnerov firmy IVES, ktorá ponúka aplikačné programové vybavenie pre rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie.
Zabezpečujeme inštalácie, upgrade verzii a opravy poškodených databáz.

 

 

 


IBEUC - Integrovaný balík ekonomických informácií pre štátne rozpočtové organizácie
IBEUM - Integrovaný balík ekonomických úloh pre mestá a obce
IBEUR - Integrovaný balík ekonomických úloh pre rozpočtové organizácie
IBEU tvorí ucelený komplex riešiaci ekonomické evidencie: úplné podvojné účtovníctvo pre rozpočtové organizácie, objednávky a dodávateľské faktúry, ostatné finančné doklady, odberateľské faktúry, sklady, majetok, účtovanie miezd ( vo väzbe na samostatný program PAM IVES ).
Dôležitou prednosťou je prepojenie ekonomických úloh na účtovníctvo, automatizované účtovanie dokladov z evidencií, zabezpečenie konzistentnosti údajov, možnosť poskytnutia komplexných ekonomických informácií o organizácii. Spolu s podporným programom sumarizácie účtovných výkazov za priamo riadené organizácie vytvára ucelený komplex vedenia ekonomickej agendy na rôznych stupňoch.

IPO - Integrovaný balík príspevkových organizácií
Umožňuje komplexné vedenie ekonomickej agendy pre príspevkové a neziskové organizácie.
Jednotlivé ekonomické evidencie - dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, sklady a majetok sú navzájom prepojené a údaje z nich sa preberajú do podvojného účtovníctva formou tzv. "automatizovaného účtovania". Pre ostatné účtovné operácie je určený univerzálny účtovný doklad, ktorý sa využíva aj pre sledovanie banky a pokladne. Pre evidovanie a vystavovanie pokladničných dokladov je možné dokúpiť nadstavbový program Pokladňa, ktorý sa doinštaluje do IPO. Zaevidované doklady je potom možné automatizovane účtovať.

P a M - Personalistika a mzdy
Softvérový produkt umožňuje vedenie personálnej evidencie a výpočet miezd v súlade s legislatívnymi predpismi. Je vhodný pre rozpočtové, príspevkové aj podnikateľské subjekty.
Zohľadňuje všetky typy odmeňovania - podľa zákona o štátnej službe,verejnej službe, Hasičskom a záchrannom zbore , zákonníka práce. Umožňuje tvorbu príkazov na úhradu pre banky v textovej forme a vo forme súborov pre homebanking jednotlivých bánk. Vytvára štatistické výkazy, výkazy pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a úrad práce. Systém umožňuje prácu v sieti, ale aj rozdelenie údajovej základne organizácie na niekoľko častí, ktoré sa spracujú na lokálnych počítačoch s následným zhrávaním výstupných zostáv za organizáciu ako celok.
Podporuje samostatné spracovanie viacerých nezávislých organizácií v rámci jedného prostredia.
POKL - Pokladňa
Programové vybavenie na vedenie pokladničnej evidencie umožňuje evidovať a základné údaje príjmových a výdavkových pokladničných dokladov.
Program Pokladňa je nadstavbou programov IBEU a IPO, inštaluje sa do adresára IBEU resp. IPO. V programe IPO je možné pokladňu účtovať automaticky, v programe IBEU len neautomatizovane, t.j. cez režim " bežný mesiac".

Na základe zadaných údajov program umožňuje vytvárať výstupné zostavy typu - pokladničný denník, zálohy na nákup v hotovosti, služobné cesty a zostavy pokladničných dokladov podľa jednotlivých referentov, ktorí s pokladňou pracujú. Program naviac umožňuje natypovanie počiatočného stavu pokladne, uskutočnenie mesačnej a ročnej uzávierky, prehľad uzávierok, natypovanie nominálnych hodnôt bankoviek a mincovky.

UCSUM - Sumarizácia účtovných výkazov RO a PO
Program UcSumare je určený na sumarizáciu účtovných výkazov a zostáv rozpočtových a príspevkových organizácií. Činnosť programu spočíva v zhrávaní výkazov resp. zostáv, ktoré prichádzajú z nižších úrovní riadenia; ich sumarizovaním sa vytvorí výsledný sumár, ktorý môže byť vstupom do programu UcSumare na vyššej sumarizačnej úrovni. Sumarizácia sa najčastejšie robí na úrovni okresu, kraja a republiky. Je možné vytvárať aj tzv. dielčie sumáre, ktoré vzniknú sumarizáciou organizácií vybratých používateľom.
WINIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh
WinPaM - Pracovníci a mzdy
MATRI - Matrika
Stručná charakteristika prevádzkovaných IS v rezorte Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
Pokiaľ ide o otázku nosných projektov v oblasti informatizácie, ktoré v súčasnosti prebiehajú v rezorte MPSVR SR, možno uviesť nasledovné:

APV ISOP - Informačný systém pre výkon agend dávok štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci
ISCP - Informačný systém o cene práce
APV pre podporu administrácie, prevádzky, vzájomnej komunikácie
a ďalších činností MPSVR SRV roku 1993 bolo pre rezort MPSVR SR zakúpené nasledovné aplikačné programové vybavenie od dodávateľa IVES Košice:
IBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh ( Účtovníctvo, Objednávky a dodávateľské faktúry, Skladová evidencia, Odberateľské faktúry, Majetok ),
Nadstavba IBEU Sumarizácia účtovných výkazov
PERSON - IS pre personalistiku a mzdy Medzirezortné informačné systémy:
IRIS, ITMS - pre monitorovanie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu
RIS rozpočtovací informačný systémRozpracované informačné systémy MPSVR SR a rezortu
V súvislosti s realizáciou koncepcie Komplexného informačného systému sociálnej sféry bola so Svetovou bankou podpísaná zmluva o poskytnutí pôžičky na realizáciu projektu " Správa sociálnych dávok ". Cieľom projektu je vybudovanie moderného, jednotného, dôsledného, finančne efektívneho a účinného systému sociálneho poistenia s vysokou mierou dodržiavania platobných záväzkov, ktorý zároveň zredukuje náklady na zabezpečenie dodržiavania platobných záväzkov platiteľov do poistných fondov.

Informačné systémy prevádzkované mimo MPSVR SR
Integrovaný informačný systém Sociálnej poist'ovne ( zahŕňa informačné systémy sociálneho poistenia a ďalšie informačné systémy podporujúce prevádzku )

Elektronická komunikácia s externými subjektmi je realizovaná prostredníctvom siete GOVNET a internet. V rámci rezortu je okrem prenajatej W AN siete od Slovak Telecomu prevádzkovaná aj od firmy ORANGE prenajatá W AN sieť v Sociálnej poisťovni.

Krajský školský úrad v Prešove pri výkone svojej činnosti používa najmä toto aplikačné programové vybavenie :
• IBEU – integrovaný balík ekonomických úloh (účtovanie, sklad, evidencia majetku, objednávky a faktúry ) , IVES Košice
• WINPAM – práce a mzdy ( mzdová agenda ) IVES Košice
• WINASU – administratívny systém úradu ( evidencia pošty )
• Ucsumare – sumarizácia účtovných výkazov (školy a školské zariadenia v pôsobnosti úradu
• Sumro – sumarizácia účtovných výkazov (výstup pre UIPŠ)
• Register škôl a školský zariadení - výkazy pre Ústav informácií a prognóz školstva
• Štátna pokladnica – realizácia platieb ON-LINE a výkazov čerpania rozpočtu
 
Cenník APV IVES platný od 12. 12. 2005

verzia pre tlač

Názov APV DOS single multi
WINDOWS základ DPH celkom základ DPH celkom
Administratívny systém úradu ASU 3 000,- 570,- 3 570,- 6 000,- 1 140,- 7 140,-
WinASU 5 000,- 950,- 5 950,- 10 000,- 1 900,- 11 900,-
Registratúrne stredisko REST 2 100,- 399,- 2 499,- 3 500,- 665,- 4 165,-
WinRS 3 000,- 570,- 3 570,- 6 000,- 1 140,- 7 140,-
Dochádzkový systém DOCHS 5 000,- 950,- 5 950,-
WinDOCHS 6 000,- 1 140,- 7 140,-
Integrovaný balík ekonomických úloh pre rozpoč. resp. príspevkové organizácie ___ Účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, banka, pokladňa, sklady, majetok, pohľadávky IBEU, IPO 3 900,- 741,- 4 641,- 9 000,- 1 710,- 10 710,-
WinIBEU-KOMP 7 000,- 1 330,- 8 330,- 13 500,- 2 565,- 16 065,-
Účtovníctvo pre rozpočtové, resp. príspevkové organizácie ______________ Účtovníctvo, rozpočet UCTOV,UCTPO 1 800,- 342,- 2 142,- 3 000,- 570,- 3 570,-
WinIBEU-ZAKL 3 000,- 570,- 3 570,- 6 000,- 1 140,- 7 140,-
Účtovníctvo, rozpočet, sklady, majetok WinIBEU-S/M 5 000,- 950,- 5 950,- 10 000,- 1 900,- 11 900,-
Pohľadávky _______________________ Účtovníctvo, rozpočet, pohľadávky POHL 2 100,- 399,- 2 499,- 3 500,- 665,- 4 165,-
WinIBEU-POH 4 500,- 855,- 5 355,- 9 000,- 1 710,- 10 710,-
Pokladňa _________________________ Účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, banka, pokladňa POKL 1 800,- 342,- 2 142,- 3 000,- 570,- 3 570,-
WinIBEU-FAKT 5 500,- 1 045,- 6 545,- 11 000,- 2 090,- 13 090,-
Personalistika a mzdy PAM 3 000,- 570,- 3 570,- 6 000,- 1 140,- 7 140,-
WinPAM 6 000,- 1 140,- 7 140,- 12 000,- 2 280,- 14 280,-
Evidencia podnikateľských subjektov
WinEPOS 2 100,- 399,- 2 499,-
Sumarizácia účtovných výkazov UCSUM 2 200,- 418,- 2 618,- 3 900,- 741,- 4 641,-
Evidencia stravných lístkov ESL 1 800,- 342,- 2 142,- 3 000,- 570,- 3 570,-
Evidencia kníh EVK 1 800,- 342,- 2 142,- 3 000,- 570,- 3 570,-
Evidencia priestupkov EVP 1 800,- 342,- 2 142,- 3 000,- 570,- 3 570,-
Matriky MATR 2 100,- 399,- 2 499,- 3 500,- 655,- 4 165,-
Evidencia sťažností a petícií SAP 1 800,- 342,- 2 142,- 3 000,- 570,- 3 570,-
Tvorba šablón pre APV IVES WinMERGE 1 800,- 342,- 2 142,- 3 000,- 570,- 3 570,-
Iné   základ DPH celkom      
1 hod. odborných prác 500,- 95,- 595,-


 • SINGLE-LICENCIA - v zásade dovoľuje používať jednu kópiu softvéru na jednom počítači.

 • MULTI-LICENCIA - umožňuje zakúpený SW produkt používať u jedného prevádzkovateľa na viacerých počítačoch.
  Rozhodujúcou skutočnosťou u tohto typu licencie je právo prevádzkovateľa používať APV na viacerých počítačoch bez ohľadu na to, či dané APV IVES je inštalované iba raz na server alebo je inštalované na každom klientskom počítači osobitne.
  Počet používateľov pre multilicenciu APV IVES je obmedzený. Cenníková cena multilicencie APV IVES zahŕňa maximálny počet súčasne pracujúcich používateľov pre jednotlivé APV IVES:
                 WinASU      do 25
                 WinIBEU všetky verzie      do 10
                 WinPAM, WinRS      do 4
                 WinDOCHS a DOS verzie bez obmedzenia

  Pri počte používateľov nad rámec stanovený v cenníku (resp. pri neobmedzenom počte) sa ceny dohadujú individuálne.

Štandardné služby technickej podpory
Pri prevádzkovaní aktuálnych verzií APV IVES je nutné uhradiť ročný poplatok za štandardné služby technickej podpory, ktorý predstavuje 30% aktuálnej cenníkovej ceny príslušného APV IVES.


verzia pre tlač

Názov APV DOS single multi
WINDOWS základ DPH celkom základ DPH celkom
Administratívny systém úradu ASU 900,- 171,- 1 071,- 1 800,- 342,- 2 142,-
WinASU 1 500,- 285,- 1 785,- 3 000,- 570,- 3 570,-
Registratúrne stredisko REST 630,- 119,7 749,7 1 050,- 199,5 1 249,5
WinRS 900,- 171,- 1 071,- 1 800,- 342,- 2 142,-
Dochádzkový systém DOCHS 1 500,- 285,- 1 785,-
WinDOCHS 1 800,- 342,- 2 142,-
Integrovaný balík ekonomických úloh pre rozpoč. resp. príspevkové organizácie ___ Účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, banka, pokladňa, sklady, majetok, pohľadávky IBEU, IPO 1 170,- 222,3 1392,3 2 700,- 513,- 3 213,-
WinIBEU-KOMP 2 100,- 399,- 2 499,- 4 050,- 769,5 4 819,5
Účtovníctvo pre rozpočtové, resp. príspevkové organizácie ______________ Účtovníctvo, rozpočet UCTOV,UCTPO 540,- 102,6 642,6 900,- 171,- 1 071,-
WinIBEU-ZAKL 900,- 171,- 1 071,- 1 800,- 342,- 2 142,-
Účtovníctvo, rozpočet, sklady, majetok WinIBEU-S/M 1 500,- 285,- 1 785,- 3 000,- 570,- 3 570,-
Pohľadávky _______________________ Účtovníctvo, rozpočet, pohľadávky POHL 630,- 119,7 749,7 1 050,- 199,5 1 249,5
WinIBEU-POH 1 350,- 256,5 1 606,5 2 700,- 513,- 3 213,-
Pokladňa _________________________ Účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, banka, pokladňa POKL 540,- 102,6 642,6 900,- 171,- 1 071,-
WinIBEU-FAKT 1 650,- 313,5 1 963,5 3 300,- 627,- 3 927,-
Personalistika a mzdy PAM 900,- 171,- 1 071,- 1 800,- 342,- 2 142,-
WinPAM 1 800,- 342,- 2 142,- 3 600,- 684,- 4 284,-
Evidencia podnikateľských subjektov
WinEPOS 630,- 119,7 749,7
Sumarizácia účtovných výkazov UCSUM 660,- 125,4 785,4 1 170,- 222,3 1 392,-
Evidencia stravných lístkov ESL 540,- 102,6 642,6 900,- 171,- 1 071,-
Evidencia kníh EVK 540,- 102,6 642,6 900,- 171,- 1 071,-
Evidencia priestupkov EVP 540,- 102,6 642,6 900,- 171,- 1 071,-
Matriky MATR 630,- 119,7 749,7 1 050,- 199,5 1 249,5
Evidencia sťažností a petícií SAP 540,- 102,6 642,6 900,- 171,- 1 071,-
Tvorba šablón pre APV IVES WinMERGE 540,- 102,6 642,6 900,- 171,- 1 071,-
 
 

Možné problémy pri pripojení SQL klientov:

pravdepodobne firewall blokuje pripojenie WinPam klienta
na server, ak mate Windows XP a vyssi a je aktivny
Windows firewall. Je potrebne nastavit vynimku takto:

1. Spustite Ovladacie panely (Control panels)
2. Otvorte "Brana firewall"
3. Ak je na firewalli volba 'Zapnute' (zelenym), kliknite
na kartu 'Vynimky' a zvolte 'Pridat port' (Add port)
4. Uvedte cislo portu 1433 a ako nazov dajte SQL server
(SQL server pocuva na tomto porte)
5. Potvrdte nastavenia

Toto treba urobit na pocitaci, kde je nainstalovany
server aj klient. Pripadne skuste na oboch pocitacoch deaktivovat firewall
a potom skuste pripojenie.

Ak nie, skuste este v login okne zadat do polozky Server IP adresu
databazoveho servera.

 
Programové vybavenie pre ambulancie:

POPIS
Program pre prácu vo vašej ambulancii pre všeobecných a odborných lekárov.
Program je určený pre všeobecných a odborných lekárov, pediatrov, gynekológov, stomatológov, SVaLZ, LSPP, kúpele, ADOS. Ponúka kompletnú, prehľadnú a hlavne jednoduchú evidenciu pacientov a všetkých úkonov súvisiacich s prevádzkou ambulancie. Vznikol ako pokračovanie úspešného programu AMBULANCIA pod MS DOS vďaka čoraz rýchlejšie sa rozširujúcemu prechádzaniu lekárov z prostredia MS DOS do prostredia WINDOWS 98/Me/XP.
Aktualizácia rok zdarma, veľký počet tlačív, kniha jázd ako bonus, skvelá cena, stály telefonický hotline - to je naša stála ponuka.

 

 

Ukážka a popis ako začať prácu s programom nájdete na adrese "AKO ZAČAŤ"
Hlavnou výhodou programu je plná podpora Windows funkcií (kopírovanie a vkladanie častí text u z iných programov (Word,Excel...), tiež aj to, že dekurzje vedený v tzv. Rich Text Formáte (RTF), takže máte úplnú voľnosť pripísaní nálezov(veľkosť, štýl, typ a farba písma,...).
Plné funkčnú demo verziu si môžete stiahnuť z našej sekcie TU.
Čo program dokáže ?
S programom AMBULANCIA môžete viesť kompletnú evidenciu súčasných pacientov, evidenciu vyradených pacientov, zápis a sledovanie dekurzu, anamnézy pre pacientov, tlač všetkých výkazov pre zdravotné poisťovne, evidenciu a tlač receptov, štatistiku práce na ambulancii, možnosť dispenzarizovať pacienta do rôznych skupín, tlač rôznych tlačív (RTG žiadanka, žiadanka na sanitku, dohoda,...), ktoré si môže sám lekár doplniť alebo modifikovať jednoducho napr. pomocou programu MS Word, evidenciu a tlač PN-iek, objednávkový systém, tlač ambulantnej knihy priamo z dekurzov (denný výpis nálezov), číselníky liekov, diagnóz, výkonov, poisťovní, archivačný systém, možnosť importu stavu pacientov z iných programov.
Inštalácia
Program si najprv nahrajte zo sekcie DOWNLOAD. Inštalácia prebehne po spustení Install.exe. Po inštalácii sa do voľby Štart-Programy doplní nová položka Ambulancia pre Windows. Po jej spustení sa zobrazí databáza pacientov a v spodnej časti okna okienko na vyhľadávanie pacientov. Stlačením klávesy Enter sa zobrazí dekurz pacienta.
Ovládanie (pomocou kláves):
Program sa dá ovládať okrem myše aj pomocou kláves.
Ins - Nový (pacient, liek)
F5 - Tlač
F6 - Oprava
F8 - Číselník alebo pomocný text
Cena programu: 6 900 Sk (koncová cena s DPH)
Lite verzia programu: 4 900 Sk (tvorba výkazov pre poisť., recepty, ... bez možnosti viesť dekurz)
Aktualizácia: (prvý rok zdarma) 155 Sk/mesiac (novéverzie, vylepšenia, nové číselníky, úpravy tlačív, tel.konzultácie ...)
Dlhodobý prenájom programu: 299 Sk/mesiac (v cena je zahrnutá aktualizácia programu)
Sieťová alebo viac užívateľská verzia: + 40% pre každú ďalšiu inštaláciu

 

Záručná doba:24 mesiacov
Dostupnosť tovaru:7-14 dní ( tovar je mimo nášho skladu)
Preprava:Slovenská pošta, a.s.symbolická cena 50,-Sk ( do 4-6 pracovných dní máte zásielku doma)
Preprava:EXPRES kuriérom DPDdo vlastných rúk cena 230,-Sk (do 1-3 dní máte zásielku doma + 7 dní – tovar mimo skladu).

Cenové rozdiely v poštovnom uhrádza naša firma.
Vítame bezpečné platby cez elektronické bankovníctvo – zákazník automaticky dostáva od nás darček. Dobierky sú overované telefonicky, alebo e-mailom.

Reklama

Ekonomické systémy Money predstavujú technologický vrchol už deviaty rok. V roku 1990 bolo Money verzie 1 prvým jednoduchým účtovníctvom, ktoré používalo vyšší programovací jazyk. V roku 1993 bolo Money verzie 4 prvým sieťovým jednoduchým účtovníctvom. V roku 1996 patrilo Money 97 medzi prvé účtovné programy pre MS-Windows a dnes je v Českej a Slovenskej republike Money najrozšírenejším ekonomickým systémom pre Windows. Nové Money S3 je dnes jediným systémom, ktorý používa technológiu Aktivnej pracovnej plochy (APP), ktorá výrazne zvyšuje prehľadnosť a súčasne skracuje zaškolenie obsluhy.

PRE KAŽDÉHO
Najnovejšie Money S3 je určené pre všetky podnikateľské subjekty vedúce podvojné alebo jednoduché účtovníctvo. Modularita systému umožňuje účtovat ako firme s rádovo desiatkami zamestnancami a s viacerými pobočkami, tak aj malej firme skladajúcej sa len z majiteľa. V oboch prípadoch za bezkonkurenčné ceny a v príjemnom prostredí Windows..

Reklamno, propagačné predmety-suveniry SLOVAKIA
Ručná výroba keramiky, presnejšie suvenírov z pálenej hliny a ďalších tradičných prírodných materiálov.

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar alebo služby
Doprajte svojej firme prestýžnu web reklamu na prestýžnej doméne
www.market.sk

Sponzorované miesto pre neziskovú organizáciu
Budte prvý, a doprajte si sen "web reklami" na prestýžnej dómene
www.market.sk

Reklama v časopise marketSK
Inzerujte v novinach ktoré zdarma dostavajú Vśetky velké firmy na Slovensku.

 

Ponuka

 

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.

 

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90